دانلود پاورپوینت و مقاله همسویی استراتژی و عملكرد سازمان با مدیریت سبد پروژه ها

دانلود پاور پوینت 30 صفحه ای که مبحث همسویی استراتژی و عملكرد سازمان با مدیریت سبد تحقیق ها را به طور کامل شرح داده است و بهترین مقاله برای ارائه مطلب می باشد عناوین پاورپیونت : nاستراتژی: مجموعه تصمیمات، جهت دادن به حركات رقابتی و برنامه ریزی درازمد|فایل|دابلیو اِکس|41014095|wxz
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان دانلود پاورپوینت و مقاله همسویی استراتژی و عملكرد سازمان با مدیریت سبد پروژه هاقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود پاور پوینت 30 صفحه ای که مبحث همسویی استراتژی و عملكرد سازمان با مدیریت سبد تحقیق ها را به طور کامل شرح داده است و بهترین مقاله برای ارائه مطلب می باشد

عناوین پاورپیونت :

nاستراتژی: مجموعه تصمیمات، جهت دادن به حركات رقابتی و برنامه ریزی درازمدت سازمان
nتحقیق: تلاشی موقت جهت رسیدن به محصول و نتایج خاص توسط گروهی در مهلت و بودجه معین
nسازمان تحقیق محور
nمدیریت تحقیق محور
nتوسعه تحقیق محور
nكارآفرینی تحقیق محور
nتوسعه تحقیق محور
nاستراتژی تحقیق محور
فرآیند مدیریت استراتژیک عملکرد
vرشد مدیریت سبد پروژ ه ها(سطوح مدیریت سبد تحقیق ها)
vعوامل موفقیت مدیریت سبد پروژ ه ها
vعوامل عدم کارایی مدیریت سبد تحقیق ها
vابزار های مدیریت سبد پروژ ه ها
vمدیریت سبد تحقیق ها در سازمان ها مراحل و مسئولیت ها
vسبد سیستم های اطلاعاتی مراحل ایجاد ان
مدیریت سبد تحقیق ها چیست؟

پورتفولیو (سبد تحقیق‏ها):

چرا مدیریت سبد تحقیق ها مهم است؟

nتمرکز بر مدیریت تجاری
nتمرکز بر مدیریت منابع(مدیریت عمومی)
nتمرکز بر مدیریت تحقیق
nشناسایی تحقیق هایی که از نظر استراتژِیک دارای بیشترین اهمیت هستند
فرایند پیاده سازی مدیریت سبد تحقیق
فرایند پیاده سازی مدیریت سبد تحقیق
عوامل موفقیت مدیریت سبد پروژ ه ها
عوامل عدم کارایی مدیریت سبد تحقیق ها